ภาพกิจกรรม
วันที่ 9 เมษายน 2567 นำโดย นายซูลกีฟลี สะไร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาโละเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ การดำเนินงานและบริการการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ ประจำปี 2567จากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 
ในการนี้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาโละได้ขอขอบคุณบุคลากร เจ้าหน้าที่ทุกท่าน และขอชื่นชมการทำงานของทุกท่าน ที่ได้เสียสละ กำลังกาย กำลังใจ อุทิศตนเพื่อพี่น้องประชาชน ด้วยดีตลอดมาและการได้มาซึ่งรางวัลเกียรติยศ องค์การบริหารส่วนตำบลลาโละได้คว้ารางวัลโล่ในครั้งนี้ขอให้รักษามาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ ให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป และขอให้ออกปฏิบัติงาน ด้วยความไม่ประมาท ยึดถือประชาชนเป็นที่ตั้งต่อไปครับ

วันที่ 9 เมษายน 2567 นำโดย นายซูลกีฟลี สะไร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาโละเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ การดำเนินงานและบริการการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ ประจำปี 2567จากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ในการนี้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาโละได้ขอขอบคุณบุคลากร เจ้าหน้าที่ทุกท่าน และขอชื่นชมการทำงานของทุกท่าน ที่ได้เสียสละ กำลังกาย กำลังใจ อุทิศตนเพื่อพี่น้องประชาชน ด้วยดีตลอดมาและการได้มาซึ่งรางวัลเกียรติยศ องค์การบริหารส่วนตำบลลาโละได้คว้ารางวัลโล่ในครั้งนี้ขอให้รักษามาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ ให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป และขอให้ออกปฏิบัติงาน ด้วยความไม่ประมาท ยึดถือประชาชนเป็นที่ตั้งต่อไปครับ

19

11 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมจิตอาสาฉีดล้างทำความสะอาด ฟื้นฟูโรงเรียนบ้านกูยิ

กิจกรรมจิตอาสาฉีดล้างทำความสะอาด ฟื้นฟูโรงเรียนบ้านกูยิ

2614

11 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566

2710

1 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
รณรงค์วันยาเสพติด

รณรงค์วันยาเสพติด

2611

6 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
จิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

จิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

2607

21 ตุลาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการปลูกต้นไม้เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อม

โครงการปลูกต้นไม้เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อม

2617

16 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการกีฬาต้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการกีฬาต้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณ 2565

2616

22 มิถุนายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรม จิตอาสาพระราชทาน

กิจกรรม จิตอาสาพระราชทาน

2632

25 พฤษภาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรม เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ไม่ทนต่อการทุจริต คอร์รัปชั่น

กิจกรรม เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ไม่ทนต่อการทุจริต คอร์รัปชั่น

2598

27 เมษายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565

2606

19 เมษายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาสในตำบลลาโละ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาสในตำบลลาโละ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2584

19 เมษายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรม จัดทำแผนชุมชนตำบลลาโละ

กิจกรรม จัดทำแผนชุมชนตำบลลาโละ

2593

29 มีนาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565

2609

29 มีนาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2564

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2564

2594

24 กุมภาพันธ์ 2565
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรม จัดประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งท้องถิ่น ประจำปี 2564

กิจกรรม จัดประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งท้องถิ่น ประจำปี 2564

2604

26 พฤศจิกายน 2564
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรม ยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ ประจำปี 2564

กิจกรรม ยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ ประจำปี 2564

2592

3 สิงหาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่พนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่พนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ

2604

9 กันยายน 2563
อ่านเพิ่มเติม...