ภาพกิจกรรม
กิจกรรม เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ไม่ทนต่อการทุจริต คอร์รัปชั่น
2599
27 เมษายน 2565

กิจกรรม เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ไม่ทนต่อการทุจริต คอร์รัปชั่น

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ ได้จัดกิจกรรม เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ไม่ทนต่อการทุจริต คอร์รัปชั่น โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งคณะผู้บริหาร ได้ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานด้วยความโปร่งใส และเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีจิตสำนึกในการปฏิบัติราชการ ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อนำองค์กรให้มีความโปร่งใส ไร้การทุจริต สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ