สำนักปลัด
 • นายสุริยา หะยีดะมะ

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • นาย ต่วนอูลูมุดดีน กูมูดอ

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • นางสาว มาสก๊ะห์ ดือแระ

  นักทรัพยากรบุคคล

 • นางสาวรุสนานี อามะ

  นิติกร

 • นางสาว ฮะนีฟะฮ์ มะดีเย๊าะ

  นักพัฒนาชุมชน

 • นางสาวไซนะ เซ็ง

  นักวิชาการสาธารณะสุข

 • นางสาวอัฟนาน กูโน

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • นายฮาแซ ลิอีลา

  เจ้าพนักงานป้องกัน

 • นางรอซือหน๊ะ สาเม๊าะ

  ผช.เจ้าพนักงานธุรการ

 • นายเอกณรงค์ สาและ

  ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

 • นางสาวนัสรินทร์ เจ๊ะสนิ

  ผช.เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล