กองคลัง
 • นายสอฟวัน เจ๊ะซอ

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • ว่าง

  นักวิชาการเงินและบัญชี

 • นางสาวมารัวณี ฮูนุ๊

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • ว่าง

  เจ้าพนักงานพัสดุ

 • นายอุสลัน หะยี

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • นางซาวียะห์ สาและ

  ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • นางสาวมารีนา สาและ

  ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • นางสาวซอพียะ นาแซ

  ผช.เจ้าพนักงานธุรการ