ข้อมูลผู้บริหาร
 • นายซูลกีฟลี สะไร

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ

  086-299-4295

 • นายอับดุลเล๊าะ เม็งปายี

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ

  084-748-5848

 • นายซาวารี โต๊ะยามา

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ

  084-964-6526

 • นายซูฮาน แกด่อง

  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ

  061-196-8928