ส่วนราชการ
 • นางสาว ฆอยเราห์ อาแว

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ

  089-9787274

 • นายสุริยา หะยีดะมะ

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • นายสอฟวัน เจ๊ะซอ

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • นายทัศนัย อัศวนุรักษ์

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • นางสาลีนา ดะบู

  ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ