ภาพกิจกรรม
กิจกรรม จิตอาสาพระราชทาน
2633
25 พฤษภาคม 2565

กิจกรรม จิตอาสาพระราชทาน

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ บูรณาการร่วมกับ อำเภอรือเสาะ หน่วยงานราชการภายในตำบลลาโละ ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน โดยมีข้าราชการ พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ ประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม เก็บขยะ ตัดหญ้าริมถนน เพื่อสร้างจิตสำนึกในการร่วมกันรักษาความสะอาด ณ บริเวณสถานีรถไฟตำบลลาโละ