ภาพกิจกรรม
โครงการกีฬาต้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณ 2565
2617
22 มิถุนายน 2565

โครงการกีฬาต้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณ 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ ได้ดำเนินการโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณ 2565 โดยบูรณาการร่วมกับชมรมผู้ใหญ่บ้านผู้นำศาสนาและหน่วยงานราชการทุกภาส่วนในพื้นที่ตำบลลาโละ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการกีฬาของเด็กเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหมู่บ้านให้เกิดความรักความสมัครสมานสามัคคีนำไปสู่การพัฒนาตำบลตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งทางด้านจิตใจร่างกายอารมณ์และสติปัญญาเป็นการแก้ไขปัญหายาเสพติดระหว่างวันที่ 11 มิถุนายน 2565 ถึง 10 กรกฎาคม 2565 ณ สนามกีฬาหน้าสถานีรถไฟลาโละ