ภาพกิจกรรม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566
2711
1 กันยายน 2566

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566

                                                 ด้วยสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ ได้จัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ระหว่างวันที่ 2 - 4 สิงหาคม พ.ศ 2566 เพื่อป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ ตำบลลาโละและตระหนักถึงแันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า