งานบริหารบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ. 2566
19 เมษายน 2567

0


เอกสารแนบ
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2566
5 เมษายน 2567

0


เอกสารแนบ
แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569
18 มีนาคม 2567

0


เอกสารแนบ
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปี งบ 66
13 มิถุนายน 2566

0


เอกสารแนบ
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
28 เมษายน 2566

0


เอกสารแนบ
การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
28 เมษายน 2566

0


เอกสารแนบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
28 เมษายน 2566

0


เอกสารแนบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ เรื่องบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานส่วนตำบล
28 เมษายน 2566

0


เอกสารแนบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล สำหรับรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)
28 เมษายน 2566

0


เอกสารแนบ
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
27 เมษายน 2566

0


เอกสารแนบ
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบัญ
17 เมษายน 2566

0


เอกสารแนบ
นโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
7 เมษายน 2566

0


เอกสารแนบ
การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
27 เมษายน 2565

0


เอกสารแนบ
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
27 เมษายน 2565

0


เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
21 เมษายน 2564

0


เอกสารแนบ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
19 เมษายน 2564

0


เอกสารแนบ