ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
โครงการพัฒนาทักษะกลุ่มทอผ้าบ้านไทยสุข
28 มิถุนายน 2566

0


เอกสารแนบ
เยี่ยมชมศูนย์ส่งเสริมอาชีพประจำหมู่บ้าน
27 มิถุนายน 2566

0


เอกสารแนบ
โครงการพัฒนาทักษะกลุ่มทอผ้าบ้านไทยสุข สู่การทอผ้าลายขอพระราชทาน
27 มิถุนายน 2566

0


เอกสารแนบ
รายงานการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต
8 มิถุนายน 2566

0


เอกสารแนบ
กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
28 เมษายน 2566

0


เอกสารแนบ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
28 เมษายน 2566

0


เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
26 เมษายน 2566

0


เอกสารแนบ
รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมของเจ้าที่รัฐ
19 เมษายน 2566

0


เอกสารแนบ
กิจกรรมเสริมสร้างจริยธรรมและปลูกจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน
19 เมษายน 2566

0


เอกสารแนบ
คำสั่งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม
19 เมษายน 2566

0


เอกสารแนบ
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน
19 เมษายน 2566

0


เอกสารแนบ
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 ระยะ 6 เดือนแรก
12 เมษายน 2566

0


เอกสารแนบ
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ พ.ศ 2566 รอบ 6 เดือน
11 เมษายน 2566

0


เอกสารแนบ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566-2570
11 เมษายน 2566

0


เอกสารแนบ
การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน
11 เมษายน 2566

0


เอกสารแนบ
การประเมินความเสี่ยงประจำปี พ.ศ.2566
11 เมษายน 2566

0


เอกสารแนบ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
3 เมษายน 2566

0


เอกสารแนบ
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
29 มีนาคม 2566

0


เอกสารแนบ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
25 พฤษภาคม 2565

0


เอกสารแนบ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
7 เมษายน 2565

0


เอกสารแนบ