ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
ย้อนกลับ

สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-04-23

องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รถคูโบต้า) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-04-23

องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร

ก่อสร้างถนนเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ. ๕๖-๐๐๒ สายแอแจะ - บือจะ หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๒ ตำบลผดุงมาตร ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๔๔๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๗๘๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส

2024-04-01

องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ

จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสาวอฮูลู - บือเจาะบองอ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,550.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่่า 9,300 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก

2024-04-22

เทศบาลตำบลตันหยงมัส

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นธ.ถ.6-0079 ถนนลานไทร ซอย 4 หมู่ที่1 ชุมชนตลาดกลางผลไม้ ตำบลตันหยงมัส ขนาดกว้าง 4.00-5.00 เมตร ยาว 341.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,642 ตารางเมตร เทศบาลตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก

2024-04-18