โครงการจัดซื้อจัดจ้าง
สัญญา โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายโรงเรียนชุมชนสัมพันธ์บ้านลาโละ หมู่ที่ 5 บ้านลาโละ (จ่ายขาดเงินสะสม ปี 2566)
23 สิงหาคม 2566

381


    สัญญา โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายโรงเรียนชุมชนสัมพันธ์บ้านลาโละ หมู่ที่ 5 บ้านลาโละ (จ่ายขาดเงินสะสม ปี 2566)