โครงการจัดซื้อจัดจ้าง
สัญญา โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหัวโค้งกีเย๊าะ หมู่ที่ 1 บ้านบือแรง (จ่ายขาดเงินสะสม ปี 2566)
23 สิงหาคม 2566

388


กม.0+000-กม.+840 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 840.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,200 ตารางเมตร