ข่าวท้องถิ่น
ประชุมผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ
16 กันยายน 2566

2554


ประชุมผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 นายซูลกีฟลี  สะไร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ เป็นประธานการประชุมผุ้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีประเด็น (1) การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (2) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (3) การนำนโยบายไม่รับของขวัญของกำนัล ไปสู่การปฏิบัติ (4) การปรับปรุง/ทบทวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (5) กำหนดมาตรการเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนทุกข์/ร้องเรียน และการร้องเรียนการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ (6) กิจกรรมแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา ส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการนี้ นายซูลกีฟลี  สะไร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ ระบุว่า การประชุมครั้งนี้จะเป็นการช่วยยกระดับ ปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ ลดความเสี่ยงการทุจริต พัฒนาปรับปรุงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) มีการจัดการการทุจริตหรือประพฤติมิชอบดียิ่งขึ้น และช่วยยกระดับการบริหารจัดการที่ดี ให้องค์กรมีคุณธรรมและความโปร่งใสต่อไป