ข่าวท้องถิ่น
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลลาโละ
25 มีนาคม 2565

2558


ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลลาโละ

วันที่ 25 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนสุขภาพตำบลลาโละ ซึ่งประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผู้แทนชุมชน ผู้แทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตัวแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ และเจ้าหน้าที่ ประชุม หารือ และอนุมัติโครงการจากหน่วยงานต่างๆในพื้นที่เพื่อของบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ