ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกกรีต สายห้วโค้งกีเย๊าะ หมู่ที่ 1 บ้านบือแรง (จ่ายขาดเงินสะสม ปี 2566)
12 พฤษภาคม 2566

2565


กม.0+000-กม.0+840 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 840.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,200 ตารางเมตร