โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 11 - 17 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ ได้จัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ รณรงค์ให้ประชาชนเกิดความตื่นตัวและตระหนักถึงความปลอดภัยบนท้องถนน สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม และเพื่อเป็นจุดแวะพักผ่อนในการเดินทางกลับภูมิลำเนา ณ จุดบริการประชาชน โดยบุรณาการร่วมกับทหารพราน อปพร. อสม. เจ้าหน้าที่ รพ.สต. จิตอาสาภัยพิบัติ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง