การแถลงนโยบายก่อนทำหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ

งานแถลงนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 นายซูลกีฟลี  สะไร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ ก่อนเข้ารับหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 มาตรา 58/5 โดยมีพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ เข้าร่วมรับฟังนโยบาย