โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

สัญญา โครงการก่อสร้างเทลานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบริเวรพื้นที่สำนักงาน

ขนาดกว้าง 562 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด