ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ จึงได้จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามกฎหมายข้างต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ เจ้างของ/ผู้ครอบครอง/ผู้ใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตตำบลลาโละ หากตรวจสอบแล้วมีรายการที่ดินไม่ถูกต้อง สมารถแจ้งขอแก้ไขรายการดังกล่าวได้ภายใน 15 วัน นับแต่ได้รับหนังสือฉบับนี้